Prilozi „hin“ i „her“ (Adverbien „hin“ und „her“)


Prilozi „hin“ i „her“ (Adverbien „hin“ und „her“)

Šta označavaju prilozi „hin“ i „her“?

Prilozi "hin" i "her" su reči koje kazuju određeni pravac nekog kretanja.
 • „Wohin gehst du?“ (Kuda ti ideš?)
 • „Woher kommst du?“ (Odakle ti dolaziš?)
 • „Ich gehe ins Kino. Gehst du auch hin?“ (Idem u pozorište. Ideš li i ti tamo?)- neko se udaljava, od osobe koja govori, u nekom drugom pravcu
 • „Komm mal bitte her!“ (Dođi molim te ovamo!)- neko se kreće u pravcu osobe koja govori

„hin“ i „her“ sa glagolima

"hin" i "her" sa glagolima - često stoje kao prefiksi kod razdvojivih glagola, npr.:
 • sich hinlegen – „Ich lege mich kurz hin.“ (Kratko ću tu da legnem.)
 • hinlaufen – „Es gab einen Unfall- lauf bitte schnell hin!“ (Desila se nesreća- trči brzo tamo!)
 • sich hinsetzen – „Setz dich hin.“ (Sedi tu.)
 • herkommen – „Kommst du mal bitte her.“ (Dođi molim te ovamo.)

„hin“ i „her“ sa predlozima

"hin" i "her" sa predlozima - često se kombinuju sa predlozima
 • hinauf – herauf
 • hinein – herein
 • hinunter – herunter
 • hinaus – heraus
 • hinüber – herüber
Primeri:
 • „Ich bin im Dachgeschoss! Komm herauf!“ (Ja sam na tavanu! Dođi (ovamo) do gore!)
 • „Ich bin im Keller! Komm herunter!“ (Ja sam u podrumu! Dođi do dole./Siđi dole.)
Primetićeš da se često govori: "Komm rein!" (Uđi unutra!) ili "Ich gehe runter." (Idem do dole.). "Rein" i "runter" su skraćeni oblici za "hinein/herein" i "hinunter/herunter". To se odnosi i na: "hinauf/herauf" = "rauf" , "hinaus/heraus" = "raus" , "hinüber/herüber" = "rüber"

„hin“ i „her“ sa predlozima i glagolima

"hin" i "her" sa predlozima i glagolima - hin/her + predlog se rastavljaju i idu na kraj rečenice
 • hineingehen – „Gehen wir ins Haus hinein.“ (Idemo unutra u kuću.)
 • hinauskommen – „Kommst du bei so schönem Wetter gar nichts aus dem Haus hinaus?“ (Ne izlaziš li uopšte iz kuće po tako lepom vremenu?)
 • hinaufgehen/heruntergehen – „Jetzt gehen wir noch den Berg hinauf und dann vorsichtig herunter.“ (Sada se penjemo uz planinu i onda pažljivo silazimo.)
 • herunterkommen – „Ich bin im Keller. Kommst du herunter?“ (Ja sam u podrumu. Dolaziš li do dole?/Silaziš li?)
 • herunterfallen – „Mir ist gerade ein Teller heruntergefallen.“ (Meni je upravo jedan tanjir ispao.)
Ukoliko želiš neki pravac još bliže da opišeš, koristi sledeće kombinacije sa "hin" i "her": daher, dahin, dorthin, dorther, hierhin, hierher, npr.:
 • „Maria ist dort. Gehst du auch dorthin?“ (Maria je tamo. Ideš li i ti isto do tamo?)
 • „Ich bin in meinem Zimmer. Komm bitte hierher!“ (Ja sam u svojoj sobi. Dođi molim te ovamo!)