Predloški prilozi (Präpositionaladverbien)


Predloški prilozi (Präpositionaladverbien)

Šta su predloški prilozi?

Predloški prilozi se sastoje od reči "da" ili "wo" i određenog predloga, npr. "darüber", "worum", "damit".
 • „Wir planen einen Umzug. Heute Abend sprechen wir darüber.“ (Planiramo selidbu. Večeras pričamo o tome.)- nećeš reći: „…sprechen wir über den Umzug.“
Ukoliko se pitaš, možeš li umesto "wir sprechen über den Umzug" reći "wir sprechen über das" ? Odgovor je NE! U nemačkom jeziku se, u ovom slučaju, koristi predloški prilog "darüber".
Predloški prilozi (koji naziv?! :D ) su veoma korisni, skraćuju rečenicu:
 • „Im nächsten Monat fahre ich in den Urlaub. Ich freue mich schon darauf.“ (Sledećeg meseca putujem na godišnji odmor. Već se radujem tome.)- sich freuen (radovati se) auf + da = darauf , i tako je kraće nego „auf den Urlaub“
Predloški prilozi odnose se isključivo na stvari a ne na osobe, pa odatle:
 • „ich kümmere mich um den Garten = ich kümmere mich darum“ (postaraću se o bašti = postaraću se o tome) ALI
 • „ich kümmere mich um die Kinder = „ich kümmere mich um sie“ (postaraću se o deci = postaraću se o njima)
Kao što je već napomenuto, jedan predloški prilog se sastoji od reči "da" ili "wo" na početku, i jednog predloga. Ukoliko predlog počinje vokalom (samoglasnikom), moraš staviti slovo "r" između:

Predloški prilozi – lista sa primerima

 1. „da“ + predlog:

da + für = dafür (za to)

 • „Vielen Dank dafür.“ (Veliko hvala za to.)

da + von = davon (od toga)

 • „Du kannst davon 100 gr nehmen.“ (Možeš od toga 100 gr uzeti.)

da + mit = damit (sa tim)

 • „Ich bin damit einverstanden.“ (Ja sam sa tim saglasan.)

da + r + an = daran (na to) – „r“ je između, jer „an“ počinje samoglasnikom „a“

 • „Ich errinere dich daran.“ (Podsetiću te na to.)

da + r + auf = darauf ((na) tome)

 • Ich freue mich schon darauf.“ (Već se radujem tome.)

da + r + über = darüber

 • „Ich werde heute darüber sprechen.“ (Ja ću danas o tome govoriti.)

da + r + um = darum 

 • „Es geht darum…“ (Radi se o tome…)
Primeri:
 • „Es regnet schon wieder. Ich ärgere mich darüber.“ (Opet pada kiša. Ljutim se zbog toga.)- „darüber“ (zbog toga), umesto „über das Wetter“ (zbog vremena)
 • „Vergiss du nicht, die Blumen zu gießen!? -Nein, ich denke daran.“ (Nećeš zaboraviti cveće da zaliješ? -Ne, ja mislim na to.)- „daran“ (na to), umesto „an die Blumen“ (na cveće)
 • „Ich bin damit einverstanden.“ (Ja sam sa tim saglasan.)- „damit“ a nemit dem

     2. „wo“ + predlog

wo + von = wovon (o čemu)

wo + für = wofür (za šta)

wo + bei = wobei (pri čemu)

wo + r + über = worüber

wo + r + auf = worauf (na šta)

wo + r + um = worum 

Kada uzmem u obzir činjenicu da nisam profesionalni prevodilac, opravdana je činjenica da mi je jako teško, u bukvalnom smislu, prevesti ove predloške priloge na naš jezik. Kroz praksu (kada masteriraš nemački :) ) ćeš naučiti da ih koristiš a da toliko ne vodiš računa šta oni u bukvalnom prevodu, na naš jezik, znače.

Primeri:

 • „Ich weiß nicht, worum es geht.“ (Ne znam, o čemu se radi.)
 • „Er weiß nicht selbst, wovon er redet.“ (On ni sam ne zna, o čemu on priča.)
 • „Ich frage mich, wofür er sich interessiert.“ (Pitam se, za üta se on interesuje.)
Ovakvim vezama možeš postaviti i pitanje:
 • Worauf wartest du?“ (Na šta ti čekaš?)
 • Wozu dient dieses Ding?“ (Čemu služi ova stvar?)

Ukoliko želiš još da učiš o prilozima u nemačkom jeziku, pogledaj sledeće teme: