Poređenje prideva (Steigerung der Adjektive)


Poređenje prideva (Steigerung der Adjektive)

Šta je poređenje prideva?

Positiv: "Die Katze ist klein." (Mačka je mala.)
Komparativ: "Die Katze ist kleiner." (Mačka je manja.)
Superlativ: "Die Katze ist am kleinsten." (Mačka je najmanja.)

Kako se gradi komparativ?

Komparativ se gradi, tako što se pridevu dodaje nastavak „-er“

 • schnell (brz) – schneller (brži)
 • alt (star) – älter (stariji)
Ukoliko želiš nešto jedno sa drugim da porediš, potrebna ti je reč "als": 
 • „Die zweite Katze ist kleiner als die erste.“ (Druga mačka je manja nego prva.)

Kako se gradi superlativ?

Superlativ se gradi, tako što se pridevu dodaje nastavak „-ste“ ili „-sten“

Ispred prideva u superlativu može stojati jedan određeni član (der, die, das) ili rečca "am"

određeni član (der/die/das) + pridev + „-ste“ :

 • schnell = der/die/das schnellste – „Die schnellste Frau der Welt.“ (Najbrža žena sveta.)

„am“ + pridev + „-sten“ :

 • schnell = am schnellsten – „Ich kann das am schnellsten machen.“ (Ja to mogu najbrže uraditi.)
Kod prideva koji se završavaju na "-el" se u komparativu gubi "e": 
 • dunkel (tamno) – dunk(e)ler = dunkler (tamnije) – am dunkelsten (najtamnije)
 • flexibel – flexib(e)ler = flexibler – am flexibelsten
Ukoliko se pridevi završavaju na "-er" i pre tog "-er" stoji jedan samoglasnik (a, e, i, o, u)- takođe se u komparativu gubi "e":
 • teuer (skup) – teu()rer (skuplji) – am teuersten (najskuplji)
 • sauer (kiseo) – sau()rer (kiseliji) – am sauersten (najkiseliji)
ALI kod prideva "lecker" (ukusan) ili "sauber" (čist) se "e" ne gubi jer ispred "er" ne stoji samoglasnik:
 • lecker (ukusan) – leckerer (ukusniji) – am leckersten (najukusniji)
 • sauber (čist) – sauberer (čistiji) – am saubersten (najčistiji)
Pridevi koji se završavaju na "d", "t", "s", "ß", "x", "z" dobijaju u superlativu jedno dodatno "e":
 • interessant – interessanter – am interessantesten
 • leicht – leichter – am leichtesten

Pridev „groß“ je jedan izuzetak, iako se završava na „ß“, ne dobija dodatno „e“ u superlativu:  groß – größer – am größten

Komparacija nepravilnih prideva

 • gern (rado) – lieber (radije) – am liebsten (najradije)
 • gut (dobar) – besser (bolji) – am besten (najbolji)
 • viel (puno) – mehr (više) – am meisten (najviše) – slično kao „meistens“ (najčešće)
 • hoch (visok) – höher (višlje) – am höchsten (najvišlje)
KomparativSuperlativ
… + -erder/die/das + … -steam + … -sten
schnell (brz)schnellerder schnellsteam schnellsten
langsam (spor)langsamerder langsamsteam langsamsten
billig (jeftin)billigerder billigsteam billigsten
klein (mali)kleinerder kleinsteam kleinsten
dunkel (taman)dunklerder dunkelsteam dunkelsten
teuer (skup)teurerder teuersteam teuersten
hoch (visok)höcherder höchsteam höchsten
alt (star)älterder ältesteam ältesten
groß (velik)größerder größteam größten
kurz (kratak)kürzerder kürzesteam kürzeßten
warm (topao)wärmerder wärmsteam wärmsten
interessantinteressanterder interessantesteam interessantesten
heiß (vreo)heißerder heißesteam heißesten
gutbesserder besteam besten
vielmehrder meisteam meisten
gernlieberder liebsteam liebsten

Vežbe ✔

Interaktivne vežbe sa rešenjima ćeš pronaći 👉 ovde.


🚀 Želiš da naučiš još nešto o pridevima u nemačkom jeziku? Možda će te sledeće teme interesovati: