Nivo A2/Lekcija 12/Zamenički prilozi u nemačkom jeziku

Nivo A2 / Zamenički prilozi u nemačkom jeziku

Šta su zamenički prilozi?

Zamenički prilozi se formiraju sa da-(r)- , wo-(r)- , hier- plus predlog:

 • darauf : da – r – auf
 • worauf : wo – r – auf
 • hierauf : hier – auf

Ukoliko predlog počinje suglasnikom„-r-“ se ne dodaje između, a kada počinje samoglasnikom-dodaje se „-r-„:

 • samoglasnik = dodaje se „-r-“ = darauf (da – r –auf)
 • suglasnik = ne dodaje se „-r-“ = dafür (da – für)

Još zameničkih priloga sa dodatkom „-r-„:

 • darüber (iznad toga), darin (u tome), darauf (na tome), darunter (ispod toga, pod tim), daraus (iz toga, odatle), daran (pored nečega, po čemu)
 • worüber (iznad čega), worin (u čemu, u kojem), worauf (na čemu, na šta), worunter (ispod čega, pod čim), woraus (iz čega, od čega), woran (na šta, za šta)

Još zameničkih priloga bez dodatka „-r-„:

 • dabei (pri tom, uz to), dadurch (kroz nešto), dafür (za to), dagegen (protiv toga), dahinter (iza toga, pozadi), damit (sa tim), danach (posle toga), daneben (pored toga), davon (od toga), davor (pre toga), dazu (za to), dazwischen (između toga)
 • wobei (pri čemu), wodurch (čime, usled čega), wofür (za šta, u koju svrhu), wogegen (protiv čega), womit (čime, sa čime), wonach (za čim, na šta), wovon (od čega, o čemu), wovor (ispred čega), wozu (čemu, zašto)

Zamenički prilozi sa „hier“:

 • hierauf (potom, zatim), hiermit (na ovaj način, ovim), hierneben (ovde pored), hierzwischen (ovde između), hierher (ovamo)

Upotreba zameničkih priloga – primeri

 1. Der Schrank steht an der Wand. Ich stelle das Sofa vor den Schrank. (Orman stoji uza zid. Staviću sofu ispred ormana.)
  Der Schrank steht an der Wand. Ich stelle das Sofa davor. (Orman stoji uza zid. Staviću sofu tu ispred.)
  Wovor stellst du das Sofa? – Vor den Schrank. (Ispred čega stavljaš sofu? – Ispred ormana.)
 2. Ich frühstücke gerne lange. Beim Frühstücken vergesse ich immer die Zeit. (Doručkujem rado dugo. Prilikom doručka zaboravim uvek na vreme.)
  Ich frühstücke gern lange. Dabei vergesse ich immer die Zeit. (Doručkujem rado dugo. Pri tom zaboravim uvek na vreme.)
  Wobei vergisst du immer die Zeit? – Beim Frühstücken. (Pri čemu zaboraviš uvek na vreme? – Prilikom doručka.)
 3. Ich hole einen HammerMit dem Hammer kannst du den Nagel in die Wand schlagen. (Doneću jedan čekić. Sa čekićem možeš ekser u zid ukucati.)
  Ich hole einen HammerDamit kannst du den Nagel in die Wand schlagen. (Doneću jedan čekić. Sa tim možeš ekser u zid zakucati.)
  Womit kann ich den Nagel in die Wand schlagen? – Mit dem Hammer. (Sa čim mogu ekser u zid ukucati? – Sa čekićem.)
 4. Wartest du auf die Pause? – Nein, ich warte nicht auf die Pause. (Čekaš na pauzu? – Ne, ja ne čekam na pauzu.)
  Wartest du auf die Pause? – Nein, darauf warte ich nicht. (Čekaš na pauzu? – Ne, na to ne čekam.)
  Worauf wartest du? – Auf einen Anruf. (Na šta čekaš? – Na jedan poziv.)
 5. Hast du Angst vor dem Fliegen? – Nein, ich habe keine Angst vor dem Fliegen. (Imaš li strah od letenja. – Ne, ja nemam strah od letenja.)
  Hast du Angst vor dem Fliegen? – Nein, davor habe ich keine Angst. (Imaš li strah od letenja? – Ne, od toga ja nemam strah.)
  Wovor hast du Angst? – Vor Spinnen. (Od čega imaš strah? – Od paukova.)

Vežbaj 🏋️‍♂️


Možda te zanimaju i sledeće teme 👇